Błędy lekarskie a możliwość dochodzenia odszkodowania

Błędy lekarskie a możliwość dochodzenia odszkodowania

Zawód lekarza wiąże się z dużą odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjenta. Proces leczenia zarówno na poziomie diagnostycznym jak i terapeutycznym wymaga bardzo dużej wiedzy, staranności i zaangażowania ze strony lekarza. Nie bez znaczenia pozostaje organizacja pracy w placówce medycznej. Wiele błędów wynika bowiem z niewłaściwej organizacji pracy. Obowiązujący obecnie system służby zdrowia nie jest doskonały, co niestety powoduje, że cierpi na tym zarówno sam lekarz jak i pacjent. W przypadku pacjenta niedoskonałość całego systemu oraz niezależna od niego niestaranność lekarza może mieć katastrofalne skutki począwszy od spowodowania uszczerbku na zdrowiu pacjenta a skończywszy na utracie życia. Błędy w sztuce lekarskiej są nieodłączną konsekwencją związaną z wykonywaniem tego zawodu, jednakże pacjent, który w wyniku ich popełnienia ucierpi powinien otrzymać stosowne zadośćuczynienie i odszkodowanie. Ustawodawca przewidział możliwość popełnienia błędu w sztuce lekarskiej i dlatego też wprowadził obowiązek obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy jak i placówek medycznych .

Pacjent, który w wyniku błędu w sztuce lekarskiej lub zaniedbania ze strony pracowników placówki medycznej doznał uszczerbku na zdrowiu lub bliscy pacjenta, który w jego wyniku zmarł mają prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest skomplikowane pod względem dowodowym, ale przy odpowiednim przygotowaniu pełnomocnika jest jak najbardziej możliwe.

Celem naszej firmy jest m. in. pomaganie osobom, które doznały szkody w wyniku błędu w sztuce. Należy pamiętać, że pieniądze nie są w stanie cofnąć doznanej krzywdy jednakże są w stanie ją złagodzić.

Rozwijając powyższą myśl należy wskazać, iż uzyskane środki finansowe w ramach zadośćuczynienia czy odszkodowania mogą umożliwić osobie poszkodowanej niwelowanie skutków błędu w sztuce m. in. poprzez podjęcie kosztownego leczenia, uzyskania dostępu do najlepszych metod leczenia, zintensyfikowania leczenia i rehabilitacji , którego nie zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia, zakupu odpowiednich środków pozwalających na poprawę jakości życia, przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pokrycie kosztów specjalistycznej opieki, czy poprawy sytuacji finansowej, która uległa pogorszenia w związku z utratą osoby najbliższej.

Można wymienić wiele innych przykładów, jednakże to osoba poszkodowana zdecyduje w jaki sposób poprawić komfort swojego życia wykorzystując środki uzyskane w ramach zadośćuczynienia czy odszkodowania.

Zapraszamy osoby poszkodowane w wyniku błędu w sztuce do kontaktu oraz zapoznawania się z dalszymi wpisami, które będą prezentowane w najbliższym czasie, z nadzieją przybliżenia Państwu problematyki związanej z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i zachęcenia Państwa do podjęcia działań w kierunku ich dochodzenia.

Dodaj komentarz